sabato 31 dicembre 2011

U iocu ca papira!!!

L'atra sira mi ritruaia cu l'amici mei pi na mangiata, e tra na parrata e natra ndi mintimmu mi maniamu i cellulari. E fu da chi mi turnau nta testa u tormentoni ru me BLOG......

MA I TELEFUNI non Hannu i Fila??????


In pratica N'amicu mei si cattau u cellulari novu, ra Samsung e cu Mariu n'amicu ndi mintimmu mi iucamu e fu allora che ho scoperto la Verità!!!!!!! 


I machinetti ri videogiochi i candu erumu picculi i sprimiru e divintaru cellulari!!!!! 

In pratica stu cellulari aiva na vera e propria sala giochi e cu Mariu ndi mintimmu mi truamu u Iocu Ca "Papira, chiddu ri zombi". Per chi non lo sapesse est i nu iocu in cui n'ominu aiva e sarbari na principessa i nu riavulu e pi fari chistu ndi passa i tutti i maneri, cumbatti cu Zombi Corvi e Pianti Carnivuri. In pratica nu spassu!!!!

L'amicu Peppi cu Cellulari novu, si mintiu all'usu soi mi si faci u sboroni, e ndi rissi chi simu arretrati, pirchi u mundu iau avanti e nui ristammu arreru!!!! Di iochi chi usaumu nui non ci sunnu chiu ora i iochi sunnu realistici tutti in 3 dimensioni non di cosi i na vota. Tipu BattleField!!!! 
A mia tuttu mi si poti riri tranni chi non sugna modernu e pi pruvari mi cattaia stu BattleField, e l'installaia.
A prima impressioni chi aippi fu CASPITA è nu Film, ma  mentri iucava e passava u tempu mi piggiava, ma non mi faciva pruari di sensazioni chi pruava cu iocu ca Papira.

Candu c'era u iocu ca papira era tutto staticu in 2 Dimensioni per usari nu termini tecnicu, senza nu motori graficu, nu motori fisicu chi simula i movimenti umani, ma sinceramente era chiu bellu, era chiu divertenti, ERUNU ATRI TEMPI.

I tempi in cui si usavunu i liri e passava nti me NONNA ANGELA mi nci ricu: NONNA l'hai milli liri, e idda mi ndi rava 2000, mpaninu ca salami  e nu bacettu. I tempi in cui si circava mi si finisci tuttu cu 200 liri e l'amici chi ti facivunu u tifu sa vincivi u riavulu e liberavi a principessa, o ti sputtivunu a vita sa facivi na cavulata. Poi finivi i sordi e niscivi fora mi iochi cu l'amici, finu a sira, candu turnavi a casa e ti mangiavi i purpetti e iavi mi ti curchi.
Pi carità BattleField è spettacolari, ma u iocu ra papira no batti!!!! Pi chiddu chi u iocu ra papira rappresenta, ovveru a me infanzia.

U circaia u iocu ca papira nti internet e scopria chi nci sunnu programmi chi si chiamunu emulatori chi simulanu a machinetta. Pi cu è interessatu si chiamunu MAME, e funzionunu cu cosi chi si chiamunu ROM, chi trattu nta nu post chi allegru.

U iornu ropu cuntinuammu u riscursu cu Peppi, ma no capisciva, cuntinuava a parrari i DirectX, PixelShader, ombre aliasing, mi viniva a voglia mu spaccu. Ieu pinsava sulamenti a cantu mi mancunu di iorna, a cantu mi manca iari nti me nonna mi nci ricu NONNA mi ru 1000 liri, a cantu mi manca me NONNA.

Chistu è veramente u IOCU CA PAPIRA, chi in realtà si chiama GOST 'N GOBLIN. 

MALADictionary


Chistu è u video ra malaApp, voggiu specificari chi l'urtima schermata a modificaia a volu pichistu è sgorbia. Poi pinsaia atri cosi mi inserisciu, chi a fannu meggiu. Se aiti modifichi mi consigliati facitimi sapiri. PS: chistu è nu post privatu :D :D appena a viriti u cancellu :D :D

martedì 1 novembre 2011

Aiuto Virus!!!!

L'atru iornu iaia mi iocu o palluni e ndi piggiau l'acqua; turnatu mi piggiau a nfluenza, e pi stu motivu mi mintia nti internetti. A nu certu puntu u computer mi faciva strani cosi, ogni vota chi iapriva na pagina Internetti iddu mi ndi iapriva 500. Con la mia menti intuitiva pinsaia subitu chi u computer fussi possedutu, e memori ru film l'esorcista pruvaia mi l'esorcizzu. Mentri recitava u rituali ru film cu mparu i mutandi nta testa, cumpariu me patri, chi elegantementi mi ripurtava nta terra cu nu:

papà: "Chi sta cuminandu Maccurruni???"

dato che u tonu non era propriamente pacificu satana nta l'aria, e minaia ca testa. Al mio risveglio spiegai  a me patri chiddu chi mi succirui e me patri mi rissi cu computer aiva nu VIRUS. Pinzaia cazzu nciu mbrischiaia porca miseria. Poi candu si ripiggiau me patri ra cazzata chi dissi, mi spiegau chi sunnu i Virus.
" In pratica nu virus, nto sensu informaticu, esti nu programma, chi si riproduci e passa nta diversi sistemi informatici, senza chi nuddu l'autorizzau (stu porcu). I virus informatici, puttroppamenti, non si riproducunu sulu, ma certi candu rivunu nta nu computer ziccunu puru codici malevulu, chi in termini tecnicu si chiama "PayLoad".
Ciracandu nti google translate u "PayLoad" esti u caricu, esattamenti tipu chiddu ra briscula. stu caricu avi u compitu mi si attiva kandu si verificunu certi cosi nto computer, ad esempiu na data, e mi faci ranni. I ranni a maggior parti ri voti sunnu i pocu livellu, ma capita chi si ponnu puru cancellati dati. Comu succiriu intornu all'anni 90 cu nu virus  chiamati November17th  (o meggiu virus 855), chi si avviava in una data compresa tra il 17 ed il 30 Novembre dopo 500 pressioni di tasti mediante tastiera,
cancellando i dati contenuti nel disco fisso (formattazione), oppure cancellando il contenuto della memoria CMOS.  Sa nn mi cririti varcati st'articulu:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/11/21/computer-virus-una-epidemia.html "
Pircui ora chi scopria chi u computer non è possedutu mi tranquillizzaia sulu chi mu vinniru na caterba i dubbi tipu:

  1. Comu caspita fici mi piggiu u Virus;
  2. Comu caspita u possu cacciari stu merd... i Virus, basta na VivinC oppuri n'aulinn??
  3. A pirdia a me Bibiografia chi stava scrivendu cu tutti i me dati
C'era solo una persona chi mi putiva iutari, Micu u ne Amicu Informaticu. Candu ruaia nti Micu e nci esponia u me problema mi rincuorau dicendo chi difficilmenti si perdunu i dati candu si avi nu virus, ma chi sa sugnu proprio sfortunatu i possu pirdiri pirchi è installari ranovu u sistema operativu. Poi a brucia freddu mi fici na domanda chi mi mintiu in crisi:

- Chi Antivirus hai????? Comu ti difendi ri virus??

nci rissi, chi mangiava liggeru a notti e candu nisciva mi mintiva u giubottu e chi circava mammi mi bagnu :D . Oh sa ncavulau comu na bestia. Candu si calmau mi rissi chi intendiva nto computer, io ho risposto chi non aiva Antivirus e iddu cuntinuau a imprecari cuntra i mia. Cercu mi vi fazzu capisciri chi è n'antivirus. Si chiamunu antivirus tutti di programmi chi hannu scopu mi eliminanu Virus Informatici. I programmi antivirus sunnu na speci i vaccinu, in pratica ogni virus rassa tracci nto sistema (a firma ru virus), l'antivirus cerca in continuazioni nto sistema (a RAM e l'HD) se n'c'è sta firma. Sa a trova chiede all'utente chiddu chi iv'e fari.
In geniri l'antivirus intervieni in 3 modi differenti:

  1. Cerca sa si poti eliminari u file infettu,
  2. Cerca se si voli mentiri in quarantena, u file infettu,
  3. Non Faci na benemerita mazza :D :D 
Micu l'amicu mei mi rissi puru chi aiva e usari un altro strumentu chiamatu FIREWALL, mi impedisciu chi mi piggiunu i virus. In pratica nu firewall esti nu programma chi servi mi blocca l'accessu o to computer i l'esterno, e puru impedisci chi programmi chi hai installati, ad esempiu i virus nesciunu ru to computer.

A nu certu puntu mi partiu u ciriveddu nciu rassaia e mi ndiaia inveendu cuntra a tutti sti merdi chi fannu sti virus.

In altri post continuerò la trattazione sui Virus, ora su stancu e vaiu e mi curcu.


martedì 13 settembre 2011

Google

L'atru iorni comu o solitu iapria Internetti e scrivia nti GuGle, poi o solitu u me ciriveddu brusciatu si mintiu in movimentu e pinzaia:

"Ma Pirchi Internetti si chiama puri Gugle???"

Circaia nti Gugle, Gugle pinsandu chi mi mandava ma fazzu nto Cul..... infeci......
Scopria chi Google non esti internet, ma nu motori i ricerca,  comu rici Wikipedia:

"Un motore di ricerca è un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da esso raccolti e restituisce un indice dei contenuti disponibili, classificando questi contenuti in base a formule matematiche"


Ovvero, esti nu strumentu chi cerca nti internetti certi cosi chi serbunu e poi ti torna chiddu chi truau. Google quindi esti nu motori i ricerca chi mbintaru stu studenti i l'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.

Sti dui sturiavunu comu e scecchi (a candu mi riciva me mamma mi mi fazzu i tabellini),  e mbintaru l'algoritmu chi cangiau Internetti chi si chiama PageRank

Traducendu a parola PageRank, significa rango (importanza) i na pagina Web. Il PageRank esti n'algoritmu chi si basa sul concetto di popolarità ri relazioni sociali ri cristiani veri. Voli ricercari pagini chi sunnu chiu significativi. 


Spiegu meggiu cu n'esempiu;


PageRank funziona comu candu si va e si vota, ieu scrivu nti Gugle, e iddu cerca e siti mi nci rununu nu votu all'atri siti, u votu i siti u rununu chi collegamenti chi hannu all'altri siti, chi in termini tecnici su i Link. Non tutti i siti hannu a stessa importanza, ad esempiu u mei non cunta nenti chiddu i n'Università cunta i chiù.

Ora mi lori a testa, mi sforzaia troppu, pi cui voli poti vardare l'articulu scientificu chi fici nasciri a Gugle, cliccandu:Ieu non ci capiscia nenti, pruaia ma mi bruciaia sulu i cirivedda :D :D

mercoledì 7 settembre 2011

MA PIRRRCCHIIII!!!!!!!

L'atru iornu aiva e mandari certi fotu a me soru, e comu o solitu mi mintia mi scrivu nti thunderbird, u programma chi usu mi mandu a posta. mentri scriviva comu o solitu inseria l'indirizzu. A nu certu puntu mi cariru l'occhi 'nta nu simbulu stranu chi oramai tutti usunu senza sapiri raundi rriva a "@". Mentri scriviva a Mail pinzava:

PPPPIIIIIRRRRRRCCCCCCHIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pirchi è sciviri nu ca..... i Limbò. Cu su pinsau e soprattuttu a chi servi nu c...... i Limbò!!!!!!!!!!!!

Preso dalla smania di scoprire :D mi immergia in internet, e circandu comu n'ossessu, tra nu situ pornu e natru, scopria chi:
Na stati ru 1971 a Giugnu, si stava facendu a merica nu progettu chiamatu "ARPANET", sicuramenti nu progettu i musica, e a nu pacciu chi si chiamava Ray Tomlinson, nci vinni l'idea mi faci comunicari 2 computer attraversu nu messaggiu elettronicu (chi cintra ku l'arpi no capiscia).

Stu tiziu pinsau mi menti a "@" mi separa u nomi e u computer i destinazioni, scigliu stu simbulu pirchi era a fusioni i du littiri a e d, sti du littiri insiemi in latinu significunu "Verso".

In realtà cu veramenti dettau a leggi pa posta elettronica si chiamava "John- Postel" :D :D :D